Aktualności - PROBIT Koszalin, KAMSOFT - apteki, przychodnie, gabinety, sanatoria - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści

PROBIT - AKTUALNOŚCI

07-04-2020
RECEPTA FARMACEUTYCZNA

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191)

8) w art. 96:
       a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu
      może wystawić receptę dla osoby,  o której mowa w art. 95b ust. 3,
      albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta,
      do których stosuje się następujące zasady:

      1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:
              a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa
                  w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
              b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,
              c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy
                 z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – w przypadku recepty farmaceutycznej;

      2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem
          produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe,
          o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

      3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b,
          oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej;

       4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%,
            z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;

       5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu;

       6) przepisy art. 96a ust. 4–5 stosuje się odpowiednio.”,
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 95b ust. 3 - PRAWO FARMACEUTUCZNE
3. Recepta dla:
   1)  osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro auctore
   2)  małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych
       lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa
       między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej,
       zwana dalej receptą pro familiae – jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-04-2020

Asystent Reglamentacji

W związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi od 2 kwietnia 2020 r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Arechin w ilości nie więcej niż 2 opakowań na 30 dni albo w ilości nie więcej niż 2 opakowań produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 30 tabletek na 30 dni, albo w ilości 1 opakowania produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 60 tabletek na 30 dni.

Aby ułatwić Państwu realizację obowiązków wynikających z tego Obwieszczenia, KAMSOFT przygotował nową funkcjonalności „Asystent Reglamentacji”, która dostępna jest dla wszystkich użytkowników wprost z systemu KS-AOW z poziomu modułu APW11 w trakcie realizacji recept i sprzedaży produktów leczniczych, objętych reglamentacją (obecnie są to produkty z grupy Chlorochin).


03-04-2019
ZSMOPL
2018-12-31
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

Załącznik PDF                          Załącznik XLSX

Uwaga - zmiany od 1 stycznia 2019 !

Prosimy o wykonanie archiwizacji bazy danych systemu KS-AOW
oraz wydrukowanie listy towarów w cenach zakupu netto (wydruki remanentowe).

Zmiana kwoty odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy: 11,30 zł, program powinien w
sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku

Od 01.01.2019 otaksowanie recepty polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji
Recepty dla każdej pozycji na recepcie. Dokument realizacji recepty tworzony jest w
trakcie realizacji recepty a wysyłany do SIM w momencie fiskalizacji.

DRR dotyczy wszystkich recept zarówno refundowanych jak i pełnopłatnych.
Od tej reguły występują wyjątki i tak recepty: weterynaryjne i zapotrzebowania nie są wysyłane do
SIM a ich realizacja odbywa się na zasadach dotychczasowych.
PESEL pacjenta lub opiekuna lub w przypadku braku numeru PESEL numer paszportu
wymagany będzie dla wszystkich recept w tym pełnopłatnych.

Wróć do spisu treści